ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Πρόσμικτα Σκυροδέματος

Τα Πρόσμικτα Σκυροδέματος της BASF προσθέτουν «αξία» και «αξιοπιστία» στην παραγωγή σκυροδεμάτων

Η σωστή επιλογή προσμίκτων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία κάθε παραγωγού σκυροδέματος. Τα προϊόντα «Master Builders Solutions» της BASF προσφέρουν στην κατασκευαστική βιομηχανία καινοτόμες λύσεις και εξειδικευμένες προτάσεις τόσο για την αγορά του έτοιμου σκυροδέματος, όσο και των προκατασκευασμένων/ προεντεταμένων στοιχείων, της τοιχοποιίας, των πλακοστρώσεων και των υπόγειων έργων. Βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά της διάστρωσης, της άντλησης, του φινιρίσματος, της εμφάνισης, της απόδοσης και της αειφορία του σκυροδέματος.

Η ολοκληρωμένη σειρά, υψηλής ποιότητας, ρευστοποιητών & υπερρευστοποιητών της BASF αυξάνουν την παραγωγικότητα, την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της παραγωγής σκυροδέματος. Παράλληλα, τα ειδικά συμπληρωματικά πρόσμικτα συμβάλλουν στη βελτίωση της αντοχής, της ανθεκτικότητας, της αισθητικής και των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος που προάγουν τη βιωσιμότητά του.

Ρευστοποιητές/Υπερρευστοποιητές/Επιβραδυντές

Τα ειδικά σχεδιασμένα πρόσμικτα της BASF έχουν την ιδιότητα μείωσης νερού, επιτρέποντας την παραγωγή ανθεκτικών σκυροδεμάτων, υψηλής αντοχής και εργασιμότητας, για εύκολη διάστρωση.

MasterGlenium: Υπερρευστοποιητές ευρέως φάσματος, για μείωση νερού σκυροδεμάτων κάθε κατηγορίας
MasterPozzolith: Επιβραδυντές και πρόσμικτα μείωσης νερού σκυροδεμάτων

Ειδικά βοηθητικά πρόσμικτα

Η σειρά ειδικών βοηθητικών προσμίκτων της BASF τροποποιεί τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, βοηθώντας στη ρύθμιση του χρόνου πήξης του, στην αυτοσυμπύκνωσή του, στην ενίσχυση της αντοχής του σε επιθετικά περιβάλλοντα και στη βελτίωση της τελικής του επιφάνειας και αισθητικής.
Με την καινοτομία και την τεχνογνωσία της BASF, οι παραγωγοί σκυροδέματος μπορούν να αναπτύξουν σκυροδέματα που διαθέτουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά απόδοσης. Ειδικότερα:

  • MasterLife:Bελτιωτικά πρόσμικτα της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος
  • MasterAir:Aερακτικά
  • MasterFinish:Aποκαλουπωτικά και βελτιωτικά τελικών επιφανειών σκυροδέματος
  • MasterKure:Aντιεξατμιστικές μεμβράνες
  • MasterMatrix:Ρυθμιστές ιξώδους σκυροδέματος
  • Master X-Seed:Προηγμένος επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδέματος.
  • MasterPel:Στεγανωτικά μάζης και ρυθμιστές εξίδρωσης σκυροδέματος
  • MasterCell:Μειωτές πυκνότητας του σκυροδέματος